ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
22_09_2021

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Ι. Εισαγωγικά

Η παρούσα ιστοσελίδα τελεί υπό την διαχείριση του Πρόδρομου Παπαδόπουλου, ιδιοκτήτη και εκδότη της Διεθνούς Επιθεώρησης Αρχιτεκτονικής «ΔΟΜΕΣ» -θα αποκαλείται εφεξής «ΔΟΜΕΣ»-, με έδρα στην Αγία Παρασκευή, οδός Σάκη Καράγιωργα, αρ. 31. Παρακαλείσθε όπως διαβάσετε προσεκτικά τους Όρους Χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα. Επισκεπτόμενοι οποιαδήποτε σελίδα του ιστοτόπου, ανεξαρτήτως αν είστε απλός επισκέπτης ή μέλος, τεκμαίρεται ότι συμφωνείτε ανεπιφύλακτα με το σύνολο των όρων χρήσης και ότι δεσμεύεστε από αυτούς. Αν δεν συμφωνείτε με τους όρους χρήσης, παρακαλείσθε όπως πλοηγηθείτε εκτός του ιστοτόπου αυτού. Οι όροι χρήσης μπορούν να τροποποιηθούν από τις ΔΟΜΕΣ, οποτεδήποτε, ενημερώνοντας την σχετική σελίδα. Στην περίπτωση αυτή τεκμαίρεται ότι αποδέχεστε τους εκάστοτε ανανεωμένους όρους χρήσης και ότι δεσμεύεστε από αυτούς. Για τον λόγο αυτό προτείνεται η τακτική επίσκεψή σας στην σελίδα των παρόντων Όρων Χρήσης.

ΙΙ. Αποποίηση Ευθυνών

Παρά το γεγονός ότι οι ΔΟΜΕΣ καταβάλλουν κάθε προσπάθεια με σκοπό την αδιάκοπη λειτουργία του παρόντος ιστοτόπου, δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη αν το περιεχόμενό του δεν είναι για οποιονδήποτε λόγο διαθέσιμο για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα. Η πρόσβαση στον ιστότοπο μπορεί να ανασταλεί οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση για λόγους είτε τεχνικών προβλημάτων είτε συντήρησης και για κάθε άλλη εύλογη αιτία. Η ακρίβεια και η εγκυρότητα των πληροφοριών και του υλικού -στο εξής «Υλικό ΔΟΜΕΣ»-, που παρέχονται στον ιστότοπο αυτό, είναι ένα από τα κύρια μελήματα των ΔΟΜΩΝ. Η παροχή των πληροφοριών προς τους επισκέπτες αποσκοπεί στο να παράσχει μια γενική εικόνα και δεν συνιστά σε καμία περίπτωση έμμεση ή άμεση υπόδειξη/σύσταση και ούτε αποσκοπεί στην κάλυψη κάποιας συγκεκριμένης ανάγκης των επισκεπτών. Κατά συνέπεια ουδεμία ευθύνη φέρουμε για οιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία των επισκεπτών αν στηρίχθηκαν σε ακαδημαϊκό, επαγγελματικό ή επιχειρηματικό επίπεδο στις πληροφορίες αυτές. Οι ΔΟΜΕΣ καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουν το περιεχόμενο του ιστοτόπου διαφυλαγμένο από ιούς και κακόβουλο λογισμικό. Συνίσταται όμως η χρήση σχετικού αντιβιοτικού προγράμματος για την ασφάλεια των επισκεπτών, στην περίπτωση που για λόγους ανωτέρας βίας, και παρά την δική μας επιμέλεια και την λήψη κάθε πρόσφορου μέτρου, παρεισφρήσει κακόβουλο λογισμικό ή ιός. Επειδή το περιεχόμενο του ιστοτόπου άπτεται της αρχιτεκτονικής, το Υλικό ΔΟΜΕΣ φέρει εγγενή χαρακτηριστικά τέχνης. Ως τέχνη, το Υλικό ΔΟΜΕΣ μπορεί ενδεχομένως να εκφράζει προσωπικές απόψεις των πνευματικών δικαιούχων και δημιουργών (ιδεολογίες, θρησκευτικές πεποιθήσεις κ.λπ.). Ως εκ τούτου αν θεωρείτε ότι μπορεί να προσβληθεί το θρησκευτικό, εθνικό σας συναίσθημα ή παρόμοιο αγαθό, παρακαλείσθε να πλοηγηθείτε εκτός του ιστοτόπου. Σε κάθε περίπτωση αποδέχεστε ότι παραιτείστε ρητώς από οποιαδήποτε αξίωση (αστική ή ποινική) και δικαίωμα που να πηγάζει από την ανωτέρω προσβολή.

ΙΙΙ. Χρήση του Περιεχομένου του Ιστοτόπου

Τα πνευματικά δικαιώματα στο σύνολό τους, του Υλικού ΔΟΜΕΣ, ανήκουν κατά περίπτωση στις ΔΟΜΕΣ ή στους επιμέρους δικαιούχους, αναλόγως με τις συναπτόμενες συμβάσεις. Συμφωνείτε ότι χρησιμοποιώντας το Υλικό ΔΟΜΕΣ -εκτός κι αν λάβατε διαφορετική έγγραφη βεβαίωση από τις ΔΟΜΕΣ- επιτρέπεται:

 • Να το προβάλετε σε οθόνη υπολογιστή και να εκτυπώνετε μόνον ένα αντίγραφο, χωρίς την δυνατότητα περαιτέρω αναπαραγωγής του αντιγράφου.
 • Να μεταφορτώνετε στον υπολογιστή σας το περιεχόμενο που είναι διαθέσιμο για μεταφόρτωση, χωρίς την δυνατότητα περαιτέρω αντιγραφής του. Προς άρση πάσης αμφιβολίας, συμφωνείτε να μην διανέμετε, αναπαράγετε, τροποποιείτε, αποθηκεύετε, αντιγράφετε ή χρησιμοποιείτε το Υλικό ΔΟΜΕΣ -ακόμη και ως μέρος βάσης δεδομένων, βιβλιοθήκης, ειδησεογραφίας, αρχείου, ιστοσελίδας ή παρόμοιας υπηρεσίας- παρά μόνον στα ανωτέρω αναφερόμενα πλαίσια.

Κατά την χρήση του Υλικού ΔΟΜΕΣ δεν επιτρέπεται:

 • Να δημιουργείτε, με αυτό, οποιαδήποτε (ηλεκτρονική ή μη) βάση δεδομένων.
 • Να τοποθετείτε οποιαδήποτε διαφήμιση στον ιστότοπο ή να χρησιμοποιείτε το Υλικό ΔΟΜΕΣ για εμπορική χρήση.
 • Να ανακυκλοφορείτε το Υλικό ΔΟΜΕΣ σε τρίτο, εκτός κι αν λάβετε έγγραφη αντίθετη βεβαίωση από τις ΔΟΜΕΣ.
 • Να αφαιρείτε τα εμπορικά σήματα των ΔΟΜΩΝ.
 • Να το χρησιμοποιείτε διαδίδοντας -χωρίς ειδική εξουσιοδότηση από τις ΔΟΜΕΣ- διαφημίσεις, λοιπό διαφημιστικό υλικό, κακόβουλο λογισμικό, ιούς, καθώς και να επιδίδεστε σε κοινώς ανεπιθύμητες και προσελκυστικές τακτικές όπως “junk mail”, “spam”, “chain letters”, “pyramid schemes”.
 • Να διαδίδετε υλικό το οποίο να παραβιάζει ή να ενδέχεται να παραβιάζει δικαιώματα (συμπεριλαμβανομένων και των πνευματικών δικαιωμάτων) τρίτων ή που να είναι παράνομο, απειλητικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, προσβλητικό, πορνογραφικό, υβριστικό, ρατσιστικό ή ακόμα και ικανό να προκαλέσει ρατσιστικό μίσος, σκανδαλιστικό, προκλητικό, βλάσφημο, που να παραβιάζει την εμπιστευτικότητα, που να παραβιάζει την ιδιωτική ζωή, που να δύναται να προκαλέσει ενόχληση και να δύναται να περιορίσει ή να αναστείλει την πρόσβαση ή την χρήση οποιουδήποτε του ιστοτόπου ή που να ενθαρρύνει εγκληματικές ενέργειες ή που να δύνανται να προκαλέσουν κοινωνική ή πολιτική αστάθεια σε οποιοδήποτε Κράτος.
 • Να διαδίδετε κάθε λογής υλικό το οποίο να μπορεί να βλάψει την φήμη ή την αξιοπιστία των ΔΟΜΩΝ.
 • Να διαδίδετε κάθε λογής υλικό το οποίο να δύναται να διακόψει, περιορίσει, καταστρέψει μερικώς ή ολικώς την λειτουργικότητα του λογισμικού ή των μηχανικών μερών των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή ακόμη και των συστημάτων επικοινωνιών (μεταξύ άλλων: ιοί, κακόβουλο λογισμικό, Trojan horses, worms, φθαρμένα δεδομένα).
 • Να αναρτάτε συνδέσμους (Links) τα οποία να παραπέμπουν σε υλικό το οποίο να είναι ασυμβίβαστο με οποιονδήποτε εκ των ανωτέρω περιορισμών.
 • Πρόσθετοι όροι μπορεί να ισχύουν σε ειδικότερες διαδικασίες, όπως σε περίπτωση αγορών, εγγραφής ή διαφήμισης στον ιστότοπο.

IV. Λογισμικό

Τα πνευματικά δικαιώματα, σε κάθε λογής λογισμικό το οποίο μπορεί να είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο, ανήκουν -κατά περίπτωση- στις ΔΟΜΕΣ ή στους παρόχους τους. Η χρήση του λογισμικού τελεί υπό τους ειδικότερους όρους χρήσης και υπό τις ειδικότερες συμφωνίες και άδειες εκμετάλλευσης που μπορεί να το συνοδεύουν. Μην εγκαθιστάτε ή χρησιμοποιείτε κανένα λογισμικό πριν διαβάσετε και αποδεχθείτε τους σχετικούς ειδικότερους όρους.

V. Υλικό Χρηστών

Οι σελίδες του παρόντος ιστοτόπου παρέχουν την δυνατότητα ανάρτησης περιεχομένου από τους χρήστες και η δυνατότητα αυτή παρέχεται με σκοπό την προσωπική σας χρήση, γνώμη, σχολιασμό, και μη εμπορική-κερδοσκοπική συναλλαγή, σύμφωνα με τα χρηστά ήθη. Η χρήση του ιστοτόπου που είναι ασυμβίβαστη με τα ανωτέρω απαγορεύεται ρητώς. Αναρτώντας οποιοδήποτε υλικό στον ιστότοπο:

 • Χορηγείτε στις ΔΟΜΕΣ το δικαίωμα να το χρησιμοποιούν για κάθε σκοπό, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων επεξεργασίας, αντιγραφής, αναπαραγωγής, μετάφρασης, ανακυκλοφορίας, διαγραφής. Ταυτόχρονα εκχωρείτε στις ΔΟΜΕΣ κάθε νόμιμο πνευματικό δικαίωμα των αναρτήσεών σας, συμπεριλαμβανομένου και του ηθικού.
 • Δηλώνετε υπεύθυνα ότι το εν λόγω υλικό συμμορφώνεται στο σύνολο των παρόντων όρων χρήσης και ειδικότερα στο κεφάλαιο III.
 • Αναγνωρίζετε την δυνατότητα των ΔΟΜΩΝ να ζητήσουν βεβαίωση των ανωτέρω δικαιωμάτων και εγγυήσεων και συμφωνείτε να τα παράσχετε μέσα σε προθεσμία 10 ημερών.

Οι ΔΟΜΕΣ διατηρούν το δικαίωμα (και όχι την υποχρέωση) να ενεργούν κατά την διακριτική τους ευχέρεια και να αρνούνται και να διαγράφουν/αφαιρούν, ακόμη και χωρίς αιτιολογία, οποιοδήποτε υλικό (ολόκληρο ή μέρος του) που αναρτάται από τους χρήστες. Παρά ταύτα, οι ΔΟΜΕΣ δεν επιβλέπουν το σύνολο του αναρτώμενου υλικού από τους χρήστες και κατά συνέπεια δεν τεκμαίρεται η γνώση των ΔΟΜΩΝ σχετικά με το περιεχόμενο των αναρτήσεων των χρηστών εκτός κι αν λάβουν σχετική ειδική ενημέρωση. Αν έχετε οποιαδήποτε ένσταση σχετική, μπορείτε να απευθυνθείτε στις ΔΟΜΕΣ χρησιμοποιώντας την σχετική φόρμα επικοινωνίας και θα προβούμε σε οιαδήποτε νόμιμη ενέργεια που θα κρίνουμε.

Οι ΔΟΜΕΣ αποποιούνται κάθε ευθύνη σχετιζόμενη με τις αναρτήσεις των χρηστών.

VI. Σύνδεσμοι (Links) από και προς άλλους Ιστότοπους

Οι σύνδεσμοι (Links) που παρέχονται στον ιστότοπο από τις ΔΟΜΕΣ και κατευθύνουν την πλοήγησή σας σε τρίτες ιστοσελίδες έχουν σκοπό μόνον την διευκόλυνσή σας. Οι ΔΟΜΕΣ δεν επιβλέπουν το περιεχόμενο των τρίτων ιστοσελίδων, δεν έχουν κανένα έλεγχο σε αυτές και δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους και την λειτουργία τους. Η παροχή των συνδέσμων δεν συνιστούν ούτε πρόταση, ούτε έγκριση, ούτε διαφήμιση σχετικά με το περιεχόμενο και την αξιοπιστία αυτών. Η πλοήγηση μέσω των συνδέσμων αυτών σε τρίτες ιστοσελίδες γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. Μπορείτε να αναρτάτε σύνδεσμο προς τον ιστότοπό μας υπό τους κάτωθι όρους:

 • Δεν τροποποιείτε με οποιονδήποτε τρόπο την εμφάνιση του ιστοτόπου (π.χ. με πρόσθετα πλαίσια, διαφορετικό περιβάλλον πλοήγησης κ.λπ.).
 • Δεν υπαινίσσεστε, έργω ή λόγω, με οποιονδήποτε τρόπο, ότι χαίρετε της εγκρίσεως ή της εμπιστοσύνης ή της συνεργασίας των ΔΟΜΩΝ.
 • Δεν αφήνετε περιθώριο πλάνης των χρηστών περί της πραγματικής σας σχέσεως με τις ΔΟΜΕΣ.
 • Δεν οικειοποιείστε ή χρησιμοποιείτε τα εμπορικά σήματα των ΔΟΜΩΝ χωρίς την έγγραφη έγκρισή τους.
 • Δεν αναρτάτε τον σύνδεσμο σε ιστότοπο που δεν σας ανήκει.
 • Η ιστοσελίδα σας, όπου αναρτάτε τον σύνδεσμο, δεν έχει περιεχόμενο προσβλητικό ή που να παραβιάζει την εθνική νομοθεσία.
VII. Εγγραφή

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε ορισμένα σημεία του ιστοτόπου, οι ΔΟΜΕΣ ενδέχεται να θέσουν σαν προϋπόθεση την εγγραφή σας και με αυτή την παροχή κάποιων πληροφοριών που σας αφορούν. Η εγγραφή σας αυτή θα υπόκειται στους ειδικότερους όρους της εγγραφής. Με την εγγραφή σας δηλώνετε ταυτόχρονα ότι:

 • Τα στοιχεία σας είναι αληθή, ακριβή, πλήρη και ισχύουν κατά την ημερομηνία της εγγραφής σας.
 • Αναλαμβάνετε την υποχρέωση να ενημερώσετε τις ΔΟΜΕΣ στην περίπτωση που μεταβληθεί κάποιο στοιχείο για να γίνει η σχετική ενημέρωση.

Κατά την εγγραφή σας, σας παρέχεται ένα Όνομα Χρήστη (User name) και ένα Κωδικός Πρόσβασης (Password). Τα στοιχεία αυτά μπορείτε να τα χρησιμοποιείτε μόνον εσείς και ο διαμοιρασμός τους και η χρήση τους από άλλους απαγορεύεται ρητώς. Σε κάθε περίπτωση ευθύνεστε προσωπικά για κάθε ανάρτηση και ενέργεια που γίνεται υπό το δικό σας Όνομα Χρήστη. Ως εκ τούτου συμφωνείτε ότι:

 • Θα διαφυλάξετε την ασφάλεια του Ονόματος Χρήστη σας και είστε πλήρως υπεύθυνος για κάθε χρήση που γίνεται υπό την σύνδεση με αυτό.
 • Αναλαμβάνετε την υποχρέωση να ενημερώσετε άμεσα τις ΔΟΜΕΣ, αν υποπέσει στην αντίληψή σας οποιαδήποτε μη νόμιμη χρήση του Ονόματος Χρήστη και του Κωδικού πρόσβασής σας, αποστέλλοντας σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στις ΔΟΜΕΣ.
 • Θα επιβεβαιώνετε κάθε φορά που κάνετε χρήση του ιστοτόπου την Έξοδό σας (Sign out) από αυτόν.
 • Οι ΔΟΜΕΣ αποποιούνται κάθε ευθύνης για οποιαδήποτε απώλεια, ζημία, με αιτία τη μη συμμόρφωσή σας στα ανωτέρω.
VIII. Εμπορικά Σήματα

Όλα τα εμπορικά σήματα ανήκουν στις ΔΟΜΕΣ (κατατεθειμένα ή μη), καθώς και τα γραφικά στοιχεία, λογότυπα, σχέδια, εικονίδια κ.λπ. αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των ΔΟΜΩΝ και απαγορεύεται η χρήση τους (μερική ή ολική) ή η παραποίησή τους, χωρίς την προηγούμενη άδεια των ΔΟΜΩΝ. Η χρήση των ανωτέρω επιτρέπεται μόνον για σκοπούς αναφοράς στις ΔΟΜΕΣ σύμφωνα με τον νόμο, τα χρηστά ήθη και την καλή πίστη.

ΙΧ. Αναστολή Πρόσβασης και Αποζημίωση

Αν οι ΔΟΜΕΣ θεωρήσουν ότι δεν τηρείτε πλήρως και δεν συμμορφώνεστε σε οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους χρήσης, μπορούν, ανά πάσα στιγμή, κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, να λάβουν κάθε πρόσφορο μέτρο, συμπεριλαμβανομένου του μέτρου του αποκλεισμού σας από το σύνολο ή μέρος του ιστοτόπου χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Δηλώνετε, ρητώς, ότι δεσμεύεστε να αποζημιώσετε τις ΔΟΜΕΣ για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία, έξοδα, δικαστική δαπάνη προκαλέσετε κατά την χρήση του ιστοτόπου υπό το δικό σας Όνομα Χρήστη κατά παράβαση της Εθνικής Νομοθεσίας ή των παρόντων Όρων Χρήσης.

Χ. Περιορισμός της ευθύνης των ΔΟΜΩΝ

Οι ΔΟΜΕΣ δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία σας, εξ αιτίας της ενέργειας των εκπροσώπων ή των εργαζομένων σε αυτές η οποία θα έχει συντελεστεί υπό τις ακόλουθες συνθήκες:

 • Αν δεν υπάρχει παραβίαση ιδιαίτερης νομικής υποχρέωσης.
 • Αν η ζημία ή η απώλεια δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί.
 • Αν η ζημία ή η απώλεια είναι αποτέλεσμα -έστω και έμμεσο- δικής σας παραβίασης κάποιου όρου ή νόμου.